Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrisk dialogforum

Psykiatrisk dialogforum kan forholde sig til alle aspekter af psykiatrien, der påvirker samspillet mellem psykiatri, patienter og pårørende. På sine møder skal psykiatrisk dialogforum særligt sætte fokus på en række områder. Der kan indstilles medlemmer til det kommende udvalg indtil 23. februar.

Funktion og opgave

Psykiatrisk dialogforum skal være et rådgivende og debatskabende forum, der forholder sig til patient- og pårørendepolitikken og er et udtryk for, at regionsrådets vision om inddragelse føres ud i livet.

Psykiatrisk dialogforum kan forholde sig til alle aspekter af psykiatrien, der påvirker samspillet mellem psykiatri, patienter og pårørende. På sine møder skal psykiatrisk dialogforum særligt sætte fokus på følgende:

  • Planlægningsmæssige og strukturelle udfordringer i psykiatrien de kommende år
  • Tendenser, ønsker og krav i f.eks. samfundsudvikling, tilfredshedsundersøgelser og kvalitetsmonitorering
  • I hvilke af ovenstående udfordringer, patient- og pårørendeforeninger kan inddrages og hvordan
  • Hvordan det er gået med initiativer, drøftet og aftalt på tidligere møder i Psykiatrisk Dialogforum

Psykiatrisk dialogforum kan bl.a. drøfte spørgsmål, der optager mange, fx involvering af patienter og pårørende, patientrettigheder og nedbringelse af tvang. Psykiatrisk dialogforum kan ikke behandle personsager og enkeltsager.

Med nedsættelse af psykiatrisk dialogforum er der fortsat mulighed for, at der i regi af regionen kan ned-sættes ad hoc-udvalg med deltagelse af relevante patient- og brugerorganisationer.

Indstilling og udpegning af medlemmer

Psykiatrisk dialogforum består af op til 22 medlemmer, fordelt på følgende måde:

9 regionsrådsmedlemmer:

Op til 13 medlemmer, som er udpeget af regionsrådet efter indstilling fra psykiatriens bruger-, patient- og pårørendeforeninger.

Da de unge i meget lav grad er repræsenteret i de etablerede foreninger, vil en af de 13 foreningspladser blive tilbudt til gruppen af En af Os ungeambassadører.

Patientforeninger inden for psykiatrien har ingen paraplyorganisation, som kan stå for indstilling af foreningsrepræsentanter. Foreningerne inviteres derfor til at bringe sig selv i forslag som medlem af psykiatrisk dialogforum.

Udvælgelseskriterierne er:

  • Foreningsvedtægter – der skal foreligge juridisk gældende vedtægter
  • Foreningens målgruppe – der tilstræbes bred repræsentation ift. sygdomme
  • Antal medlemmer – vurdering af foreningens repræsentativitet
  • Regional organisering – sandsynlighed for, at foreningen kan udpege regionalt bosat medlem.


Indstillingerne sendes inden fredag 23. februar 2018 til Ledelsessekretariatet, mail: mal@rsyd.dk

Derudover ønskes åbenhed over for nye patient- og pårørendeforeninger. Derfor kan der løbende udpeges nye medlemmer til psykiatrisk dialogforum.

En plads i psykiatrisk dialogforum er en foreningsplads. Ved udmeldelse, flytning ud af regionen eller dødsfald kan foreningen derfor indstille en ny repræsentant. Ved længerevarende sygdom kan forening stille med en suppleant.

Medlemmerne skal som udgangspunkt være bosiddende i Region Syddanmark. Der bør tilstræbes bred geografisk repræsentation og ligelig kønsfordeling.

Efter regionrådets udpegning af medlemmer ved valgperiodens begyndelse bemyndiges direktionen i Region Syddanmark – i resten af valgperioden og efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer – til at varetage udpegning af eventuelt nyt medlem (ved udmeldelse, flytning, dødsfald mv.).

Formandskab, mødehyppighed og sekretariatsbetjening

Psykiatrisk dialogforum udpeger formand og næstformand, hvor den ene er regionsrådsmedlem og den anden patient-/brugerforenings repræsentant.

Psykiatrisk dialogforum afholder årligt fire ordinære møder. Mødeplanen udarbejdes for et år ad gangen. Møderne afholdes i regionshuset i Vejle eller på en af regionens institutioner.

Psykiatrisk dialogforum kan efter behov afholde fællesmøde med f.eks. de andre brugerfora.

Der udarbejdes beslutningsreferat fra møderne, som offentliggøres På Region Syddanmarks hjemme-side. Psykiatrisk dialogforum sekretariatsbetjenes af Region Syddanmarks administration.

Psykiatrisk dialogforum fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.

Økonomi

Medlemmer af psykiatrisk dialogforum kan få befordringsgodtgørelse m.v. i forbindelse med forummets møder jf. ”Regler for vederlag, økonomiske ydelser m.v. for medlemmer af regionsrådet i Region Syddanmark m.fl.”


Siden er sidst opdateret 05-02-2018.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |