Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kompetencer til arbejdsmarkedet

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Kompetencer til arbejdsmarkedet".  Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Hvad indebærer "Kompetencer til arbejdsmarkedet"?

I Syddanmark er i stigende grad brug for, at virksomhederne har adgang til kompetencer, der kan understøtte fremtidens digitale og teknologiske udvikling. På baggrund af det stigende behov for kompetencer inden for science og teknologi er der behov for at sætte fokus på de såkaldte STEM-kompetencer (Science, Technolgy (inkl. IT), Engineering og Math). I en globaliseret verden er der også brug for borgere og medarbejdere, som er dygtige til sprog. Det gælder engelsk, men det gælder også andre sprog. Som nabo til Tyskland har Region Syddanmark et ønske om en større sammenhæng på tværs af grænsen. Tyskland er nemlig Danmarks største eksportmarked.

Igangværende projekter

Veteraner ind i eud

Projektet vil motivere målgruppen af yngre uafklarede voksne med veteranbaggrund til, via deltagelse i et forforløb, at kunne påbegynde en erhvervsuddannelse og senere fastholdes ved hjælp af efterværn. Veteraner er en sårbar målgruppe, men har også relevante kompetencer til det faglærte arbejdsmarked med fra Forsvaret. Projektet bygger på veldokumenterede aktiviteter og metoder fra livsmestringsprojektet med fokus på selvforsørgelse, Veteranindsatsen i Region Syddanmark, støttet af Novo Nordisk Fonden i 2018-2020. Projektet gennemføres i perioden 1. maj 2021 til 1. april 2023 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.259.971,40 kr. 

Læs mere om Veteraner ind i eud

MIME: Master class in Innovation, Math and Economics

Projektets formål er at udvikle et talenttilbud for matematikinteresserede elever på ungdomsuddannelserne i Sønderborg og at understøtte, at flere unge tager en videregående STEM-uddannelse i Syddanmark. Det vil projektet gøre gennem et tæt samarbejde mellem ungdomsuddannelserne i Sønderborg og Syddansk Universitet (SDU), Mads Clausens Instituttet. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 263.163,60 kr. 

Læs mere om MIME: Master class in Innovation, Math and Economics

Den gode overgang mellem grundskole og FGU

Projektet vil styrke det konkrete samarbejde mellem den kommunale ungeindsats/UU, grundskolen og Forberedende grunduddannelse - FGU ved i fællesskab, at udvikle og implementere nye afsøgningsforløb, som understøtter elevens lige og ubrudte vej til uddannelse og beskæftigelse. Dette skal medføre, at flere elever deltager på FGU-institutionens afsøgningsforløb for derefter at gennemføre et FGU-forløb. Projektet gennemføres i perioden 1. maj 2021 til 30. juni 2023 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.334.155,20 kr. 

Læs mere om Den gode overgang mellem grundskole og FGU

Flere mod STEM

Formålet med projektet er at skabe motivation for STEM-undervisningen på stx-gymnasier i Region Syddanmarks geografiske område. Konkret består projektet af tre sammenhængende indsatser, der involverer et karrierelæringsspil, en innovationskonkurrence og en samtaleguide til studievalg. Dermed vil projektet bidrage til rekrutteringen til de videregående STEM-uddannelser og til Region Syddanmarks målsætning om at give de syddanske unge kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn på fra regionsrådet om støtte på 798.057,60 kr.

Læs mere om Flere mod STEM

SSH-kompetencer i fokus

Projektet har til formål at sikre tilstrækkelige faglærte social- og sundhedshjælperkompetencer (SSH-kompetencer) i SOSU-Esbjergs geografiske dækningsområde. I et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Fanø Kommune og SOSU Esbjerg udvikles og afprøves rekrutteringsaktiviteter og en ny model for Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH-uddannelsen), hvor der er fokus på helhed og vekselvirkning mellem skole- og praktikforløb samt på praksisnær undervisning og transfer mellem teori og praksis. Projektet gennemføres i perioden 15. december 2020 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.227.211,80 kr. 

Læs mere om SSH-kompetencer i fokus

Sprog og samskabelse

Projektet vil med udgangspunkt i samskabelse lave aktiviteter sammen med gymnasieelever, der sigter på at øge elevernes interesse for og kundskaber i fremmedsprog samt deres kendskab til sprogrelaterede jobmuligheder i virksomheder og civilsamfundsorganisationer i regionen. Projektet er primært rettet mod tysk, sekundært fransk og spansk. Projektet bliver gennemført i perioden august 2020 til august 2022 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.862.910,66 kr.

Læs mere om Sprog og samskabelse

Den didaktiske podcast

Projektet ønsker at bidrage til, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Op mod 25% af eleverne på erhvervsuddannelserne har læsevanskeligheder og svage danskkompetencer, og mange har vanskeligt ved at indlære teori og forbinde det til praksis via de traditionelle lærebøger.Den Didaktiske Podcast udvikler og afprøver et nyt undervisningsmateriale, podcasts, der vil give bl.a. denne gruppe andre læringsmuligheder og dermed bidrage til at fastholde dem i uddannelse. Projektet gennemføres i perioden 1. august 2020 til 30. juni 2022 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.939.743 kr.

Læs mere om Den didaktiske podcast

Succesfulde overgange i FGU-uddannelse og beskæftigelse

I projektet udvikles der metoder, modeller og værktøjer til undervisning, vejledning og skolekultur, der kan medvirke til succesfulde overgange til uddannelse og beskæftigelse.

Der udvikles og etableres netværk og partnerskaber med ungdomsinstitutioner og erhvervslivet i skolernes nærområder. Der etableres et lærende partnerskab imellem partnerskabsskolerne, hvor udviklingen koordineres og afprøves i de enkeltes skolers nærområde og hvor erfaring og viden samles og formidles i hele partnerskabet. Projektet gennemføres i perioden juli 2020 til december 2022 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.226.040,50 kr.

Læs mere om Succesfulde overgange i FGU-uddannelse og beskæftigelse

Sundt AF-STEMT

Projektet søger at lade unge medvirke til at udvikle morgendagens løsninger til sundhedsvæsenet og herigennem styrke de unges og derigennem de samlede STEM-kompetencer i regionen. Den kønsmæssige ulighed i søgningen til science søger man at imødegå ved at inddrage rollemodeller fra civilingeniør-uddannelsen i velfærdsteknologi, der udmærker sig ved, at kvinderne her udgør halvdelen af de studerende. Projektet gennemføres i perioden fra den 1. januar 2020 til 31. september 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.446.299,31 kr.

Læs mere om Sundt AF-stemt

Lab-STEM - Laboratorium for integreret STEM-undervisning og læring

Lab-STEM-projektet vil skabe et ’living lab’ for integreret STEM (science, technology, engineering, mathematics) undervisning og læring. Målet er at udvikle en STEM-didaktik med tilhørende læringsforløb, som bygger bro over den faglige adskillelse af matematik, science og teknologi og stilles til rådighed for undervisnings- og læringspraksis på alle uddannelsesniveauer. Projektet gennemføres i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.999.265 kr.

Læs mere om LabSTEM - laboratorium for integreret STEM-undervisning og læring

ARducation

Projekt ”ARducation” vil gribe en af de største aktuelle vækstpotentialer i digitaliseringen af brancherne: Augmented Reality (AR). Ny undervisning med AR – ”forstærket virkelighed" – skal fremme STEM kompetencer hos de unge på erhvervsgymnasier, i erhvervsuddannelser og i grundskolernes udskoling. Det indebærer en teknologididaktisk kvalificering af undervisere. Projektet gennemføres i perioden fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.895.720 kr.

Læs mere om Arducation (Augmented Reality i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser)

Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde

Projektets mål er at bibringe ordblinde unge på ungdomsuddannelserne forudsætningerne for at bestå overgangskrav og efterfølgende påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet vil udvikle, implementere og forankre indsatser baseret på best practice og den nyeste forskning. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.883.259,20 kr.

Læs mere om Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde

Helheds- og praksisorienteret undervisningsplanlægning og læring i FGU-uddannelsen

Projektet og indsatserne har til formål, at udvikle metode, modeller og værktøjer, der generelt understøtter helheds-og praksisorienteret undervisningsplanlægning inden for alle fag på FGU-uddannelsen og konkret for fagindholdet i PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære). Projektet understøtter endvidere udvikling af fælles professionelle normer centreret omkring pædagogik og didaktik i indsatsen over for eleverne, med henblik på at mindske frafald og styrke afklaring og læring, og få eleverne videre i uddannelse og/eller beskæftigelse. Eleverne oplever, at undervisningen er relevant, meningsfuld og tilgodeser deres behov, ved at være struktureret, autentisk og med tydelige læringsmål, der adresseres i elevens forløbsplan, så progression sikres. Projektet gennemføres i perioden 15. december 2019 til 31. oktober 2021 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 615.429 kr.

Læs mere om Helheds- og praksisorienteret undervisningsplanlægning og læring i FGU-uddannelsen

Merkantil dannelse i et STEM perspektiv

Kun ca. 25 % af merkantile EUX-elever påbegynder hovedforløbet. Med 600.000 ansatte inden for Dansk Erhvervs/HK’s område er det en stor udfordring, der hidtil er løst ved at uddanne HHX-elever, hvilket ministeriet ønsker at lukke for. Dispensation er netop forlænget til 2023 med klar forventning om, at skoler og erhverv styrker overgangsfrekvensen. Projektet gennemføres i perioden oktober 2019 til september 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 976.719,04 kr.

Læs mere om Merkantil dannelse i et STEM perspektiv

I got skills 2021

Projektet udvikler og gennemfører en række aktiviteter i halvåret op til DM i Skills i januar 2021 i Fredericia. Aktiviteterne retter sig især mod eleverne i udskolingen og har som mål at nuancere og kvalificere elevernes beslutningsgrundlag, inden de skal træffe den endelig beslutning om valg af ungdomsuddannelse. Projektet gennemføres i perioden september 2019 til december 2021 og fik den 24. juni 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.999.999,55 kr.
Læs mere om I got skills 2021

Faglig læsning for alle

HF-eleverne på Rosborg Gymnasium og HF’s læseevner skal styrkes. Som et led i skolens strategiske indsatsområde om at styrke HF vil lærerne øve faglig læsning systematisk 95 minutter hver uge. Eleverne vil blive screenet og inddelt i niveauer efter læsefærdigheder, og klassernes fag vil på skift øve læsning med eleverne på de forskellige niveauer. Lærerne vil modtage efteruddannelse, der sætter dem i stand til at undervise elever i læsning på flere niveauer samt udvikle undervisningsmateriale i læsning i fagene. Projektet gennemføres i perioden 1. august 2019 til 30. juni 2022 og fik den 15. marts 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 977.666,58 kr.
Læs mere om Faglig læsning for alle

Science og anvendt teknologi på stx

Formålet med projektet er at få flere unge på gymnasiale uddannelser til at vælge en studieretning inden for STEM. I den forbindelse udvikles et samlet 3-årigt forløb, der inddrager informatik-kompetencer i de naturvidenskabelige fag - især fysik. Det skal gerne blive et profileret koncept for undervisningen på studieretningen. Projektet gennemføres i perioden 1. marts 2019 – 1. juli 2022 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 561.975 kr.
Læs mere om Science og anvendt teknologi på stx

EUD Merkantil går digitalt

Formålet med projektet ”EUD Merkantil går digitalt” er at udvikle endnu bedre erhvervsrettede didaktiske undervisningsmiljøer, hvor eleverne kan identificere sig med artefakter for deres valgte uddannelsesretning, og skolerne kan udnytte hinandens ressourcer gennem fælles forløb og digitale materialer. Projektet gennemføres i perioden januar 2019 til december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.576.341,20 kr.

Læs mere om EUD merkantil går digitalt

Digitalisering i faget

Formålet med projektet er at bidrage til at styrke det faglige niveau og erhvervsuddannelsernes prestige gennem et fokus på digitalisering. Lærerne får opdateret deres digitale viden og udvikler undervisningsforløb med afsæt i erfaret praksis. Projektet gennemføres i perioden januar 2019 til december 2021 og fik den 18. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.107.907,60 kr.
Læs mere om Digitalisering i faget

Fokus på erhvervsvejen

Projektet vil skabe større gennemsigtighed i forhold til de unges job- og uddannelsesvalg ved at udvikle tværinstitutionelle praksisfaglige forløb for elever fra 5.-9. klasse. Projektet gennemføres i perioden januar 2019 til december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.576.341,20 kr.
Læs mere om Fokus på erhvervsvejen

Passage til Virkeligheden - Fremtidens håndværkere

Formålet med projektet ”Passage til Virkeligheden – Fremtidens håndværkere” er at udbrede forståelsen for mulighederne ved at vælge en erhvervsuddannelse og højne respekten for faglærte. Samtidig fokuseres på håndværksfagene som led i et bæredygtigt samfund. Projektet gennemføres i perioden 1. september 2018 til 30. juni 2021 og fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.159.527 kr.
Læs mere om Passage til virkeligheden - fremtidens håndværkere

Robolæring

Projektet "Robolæring" vil modsvare samfundets behov for, at et øget antal kompetente unge vælger en uddannelse og karriere med robotteknologier. Ungdomsuddannelserne skal blive bedre til at motivere de unge til en teknologisk karriere og fremme de unges lyst til at begynde en videregående scienceuddannelse. Projektet gennemføres i perioden juli 2018 - december 2020 og fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.705.088 kr.
Læs mere om Robolæring

Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job

Projektets formål er at sikre en øget gennemførelse af SOSU-uddannelserne i Region Syddanmark, hvor der pt. er et stort frafald på grundforløb 2 og under første praktikperiode på hovedforløbet. Via et match mellem elev, praksis og skole samt en række understøttende aktiviteter, er det ambitionen at sikre, at flere elever der påbegynder en SOSU-uddannelse rent faktisk også gennemfører den. Dette til gavn for arbejdsmarkedet, hvor der lige nu er stor mangel på SOSU-uddannede. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2020 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.817.203 kr.
Læs mere Karrierematch: til SOSU-uddannelse og job

Voyager – Fra grundskole til uddannelses- og erhvervsvalg

Projektet vil i et bredt samarbejde mellem grundskoler, ungdomsuddannelser, kultur- og vidensinstitutioner og erhvervsliv i Region Syddanmark skabe en bedre sammenhæng i uddannelsesforløb fra grundskole til scienceuddannelse. Projektet gennemføres i perioden 2018 - 2021 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.623.445 kr.
Læs mere om Voyager - fra grundskole til uddannelses- og erhvervsvalg

Passion for at skabe med teknologi

Formålet med projektet er at danne elever digitalt til at begå sig på arbejdsmarkedet og i den 4. industri. Den enkelte elev får uanset valg af studieretning mulighed for selv at skabe med en eksponentiel teknologi og viden om teknologiernes betydning i samfundet og på arbejdsmarkedet. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2021 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.333.972 kr.
Læs mere om Passion for at skabe med teknologi

Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige

Projektet vil, med fokus på peer to peer undervisning fra grundskole og op til de videregående uddannelser samt samarbejde med virksomheder, styrke og øge interessen for de naturvidenskabelige fag og dermed sikre, at elever i højere grad vælger naturvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser. Projektet gennemføres i perioden den 1. august. 2017 – 30. september 2020 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.620.015 kr.
Læs mere om Anvendt naturvidenskab for de 14-24-årige

EUD Student

Projektet vil oprette 8 nye erhvervsuddannelser for studenter, og dermed på sigt bidrage til at der kommer flere og bedre faglærte. Projektet gennemføres i perioden 1. august 2017 - 31.marts 2021, og regionsrådet har den 19. december 2016 besluttet at bevilge et tilskud på kr. 2.460.443,96 til medfinansiering af projektet.
Læs mere om EUD Student

Survival Skills (City of Educatia)

Survival Skills er et koncept, som baserer sig på et interaktivt, virtuelt spil målrettet de ældste klasser i grundskolen. Gennem rammefortællingen "Hvad nu, hvis der ikke var flere håndværkere tilbage?" tester eleverne deres færdigheder, opdager nye aspekter af egne kompetencer og muligheden for at anvende disse i en erhvervsfaglig retning. Eleverne får et bedre grundlag at vælge fremtidig uddannelse ud fra og bliver oplyste om deres muligheder, hvis de vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Projektet gennemføres fra 2016 til 2019, men er forlænget til december 2021. Projektet fik den 21. december 2015 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.249.600 kr.
Læs mere om Survival Skills

Afsluttede projekter

Industrien som karrierevej 2.0

Projektets formål var at bygge bro mellem industrivirksomhederne, gymnasierne og tekniske videregående uddannelser med henblik på at sikre kompetenceforsyningen til industrien. Projektet inddrog produktionsindustrien i projekter for gymnasieeleverne, synliggjorde produktion som en attraktiv karrierevej og afholdt undervisningsforløb med de videregående tekniske uddannelser. Projektet blev gennemført i perioden 2019 – december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.581.205,60 kr.
Læs mere om Industrien som karrierevej 2.0

Unge med kant

Projektets formål har været at hjælpe unge, som lever på kanten af det danske samfund. De mest udsatte unge skulle støttes i bedre at klare overgangene fra grundskole til (forberedende) ungdomsuddannelse og i sidste ende til varig selvforsørgelse. En erhvervsuddannlse udgør en central milepæl på denne vej. Projektet blev gennemført i perioden august 2018 - december 2020 og fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.000.000 kr.
Læs mere om Unge med kant*

Uddannelse og Bildung i grænseregionen

Projektets hovedidé var at forbedre såvel elevers som underviseres tyskkundskaber, så flere unge ville se tysk som et centralt element i deres uddannelses- og karrierevalg. For at udbygge kendskabet til det tyske arbejdsmarked, sprog og kultur ville projektet lægge vægt på, at undervisere i ungdomsuddannelserne bl.a. via erfa-møder, seminarer og ikke mindst besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner i grænselandet fik øget deres interesse og motivation for ”det tyske”, så de i deres formidlingsarbejde stod meget bedre rustet end i dag. Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020 og fik den 18. december 2017 tilsagn af regionsrådet om støtte på 2.610.573 kr.
Læs mere om Uddannelse og bildung i grænseregionen

Praksisnære projektuger som bro til de videregående uddannelser

Projektet gik ud på at motivere unge på gymnasiale uddannelser til at tage en videregående uddannelse i Syddanmark. Projektet blev gennemført i perioden januar 2018 - juni 2020 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.698.386 kr.
Læs mere om Praksisnære projektuger som bro til de videregående uddannelser

Klar til Studier

Projektet skulle bidrage til at udvikle stærke læringsmiljøer på de erhvervsgymnasiale uddannelser og HF, så flere unge ville fuldføre gymnasiet med resultater og kompetencer, der gjorde dem i stand til at få fodfæste på de videregående uddannelser. Projektet blev gennemført i perioden den 1. august 2017 - 30. juni 2020 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.412.993 kr.
Læs mere om Klar til studier

Geo & Bio Science Center Syd

Projektet havde som målsætning at rekruttere flere unge til naturvidenskabelige videregående uddannelser i Region Syddanmark ved at fremme børn og unges interesse for disse områder gennem praksisnær undervisning og feltarbejde med fokus på naturens ressourcer og naturen som kilde til viden gennem naturvidenskabelige eksperimenterende undersøgelser. Projektet blev gennemført i perioden den 1. august 2017 - 30. juni 2020 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.160.540 kr.
Læs mere om Geo og Bio science center Syd

Industrien som karrierevej

Formålet med projektet var at sikre kompetenceforsyningen til produktions-erhvervet. Det skulle ske ved at inddrage produktionsindustrien til at tage ansvar for at synliggøre produktion som en attraktiv karrierevej overfor elever, forældre og lærere. Det blev først og fremmest gjort ved at bygge bro mellem industrien og grundskolerne og derigennem øge optaget på de produktionsrettede erhvervsuddannelser. Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2019 og fik den 19. december 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.497.520 kr.
Læs mere om Industrien som karrierevej

EUX - en del af svaret

Projektet havde til formål at løfte erhvervsuddannelserne (EUD) gennem 460 ekstra EUX praktikpladser i projektets løbetid. Projektet samlede alle relevante aktører i en indsats, hvor EUX'ernes særlige kompetencer afdækkedes. Der udvikledes værktøj til at spotte virksomheder, for hvem EUX elever er attraktive, samt modeller til at skabe et fælles sigte for elev og virksomhed. Virksomhederne blev opsøgt og hvis de sagde ja, blev de matchet med EUX elever med de efterspurgte kompetencer. Projektet løb i perioden 1. august 2016 - 31. december 2019 og fik den 27. juni 2016 tilsagn fra Regionsrådet om støtte på 1.326.494 kr. Derudover har projektet modtaget støtte fra EU's Socialfond i regi af Syddansk Vækstforum på 7.302.164 kr.
Læs mere om EUX - en del af svaret

Harteværket

Projektet havde til formål at bygge bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Projektet ønskede at udvikle og implementere praksislæringsforløb mellem grundskoler og ungdomsuddannelser. På denne måde ville man fremme antallet af unge med interesse af naturfag, som ville bidrage til målsætningen om 20 % flere ansøgere til de naturvidenskabelige uddannelser. Projektet blev gennemført i perioden 1. juni 2016 - 31. oktober 2019 og fik den 27. juni 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 1.002.000 kr.
Læs mere om Harteværket

E2E – fra efterskole til erhvervsuddannelse

Projektets overordnede mål var at sikre undervisningsmæssige tiltag på efterskoler og erhvervsuddannelser, som skulle bidrage til at flere efterskoleelever ville søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter et efterskoleophold.  Projektet blev gennemført i perioden den 1. juli 2017 - 31. august 2019 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.111.022,80 kr.
Læs mere om E2E - fra efterskole til erhvervsskole

Karrierelæring på Tværs

Projektet ville gennem intensive læringsforløb på tværs knække kurven, sådan at eleverne via forløbene udarbejdede konkrete og meningsfulde mål for dem selv, som var knyttet til bestemte motivationsformer og klare mål for valg af ungdomsuddannelse. Projektet blev gennemført i perioden 1. august til 30. juni 2019 og fik den 27. juni 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.422.160 kr.
Læs mere om Karrierelæring på tværs

Crossing IT

I projektet skulle der skabes en forståelse i folkeskolen for, hvor vigtige og spændende informationsteknologier er, og hvilken betydning de har for vores liv og for vores samfundsudvikling. Projektet ville bygge en "crossover" af denne forståelse på tværs af folkeskolen og de erhvervsgymnasiale uddannelser med sigte på de videregående uddannelser og erhvervslivets behov. Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2017- 30.juni 2019 og har af regionsrådet den 19. december 2016 fået bevilliget et tilskud på kr. 3.155.000 til projektet.
Læs mere om Crossing IT

Vejen til NY MESTERLÆRE

Projektets formål var henholdsvis at udbrede kendskabet til NY MESTERLÆRE-ordningen, at give de unge forudsætningerne til at få en NY MESTERLÆRE-aftale samt klæde virksomhederne på til at håndtere en svagere målgruppe, end de er vant til. Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2019 og fik den 19. december 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 2.959.529 kr.
Læs mere om Vejen til NYMESTERLÆRE

E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark

Projektets overordnede formål var at skabe en ny AVU og HF-uddannelse samt EUX og HHX med toning på E-sport. Projektet blev gennemført i perioden den 1. august 2017- 31. juli 2019 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.412.460 kr.
Læs mere om E-sport og uddannelse i Region Syddanmark

Science i Syddanmark - Karrierelæring i sciencefag

Hensigten med projektet var at styrke søgningen til scienceuddannelser i Region Syddanmark. I projektet udvikledes lærerkurser og undervisningsforløb på højt fagligt niveau, der skulle sikre fagene en større aktiv rolle i de unges karrierelæringsprocesser. Projektet løb i perioden maj 2016 - juni 2019, og fik den 27. juni 2016 tilsagn fra Regionsrådet om støtte på 2.486.216 kr.
Læs mere om Science i Syddanmark - Karrierelæring i sciencefag

Erhvervstonet forløb på tværs

Projektets mål var at udvikle, implementere og forankre indsatser baseret på best practice, som bidrog til at flere unge skulle vælge, påbegynde og gennemføre erhvervsforberedende forløb, herunder HF & VUC FYN Odenses eud- forberedende forløb - fremadrettet kaldet eud-klasser - og KUU (kombineret Ungdomsuddannelse). Projektet blev gennemført i perioden januar 2017- december 2018 og fik den 19. december 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 1.730.352 kr.
Læs mere om Erhvervstonet forløb på tværs

 

 


Siden er sidst opdateret 20-05-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring